Zmiana w Statucie Miasta Sejny

 1. uchwła nr xxi/137/04
 2. rady miata sejny

 1. 30 grudnia 2004 r.
  1. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sejny.
   1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

    1. Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Sejny stanowiący załącznik do uchwały Nr III/18/02 Rady Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2002 (Dz. U. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 15, poz. 381 i Nr 114, poz. 2136) otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Sejny

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych MIASTA SEJNY

 1. Ośrodek Kultury w Sejnach.
 2. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Sejnach.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach.
 4. Gimnazjum Nr 1 w Sejnach.
 5. Szkoła Podstawowa w Sejnach.
 6. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach.
 7. Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach. “

    1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
    2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  1. Przewodniczący Rady Miasta
  2. Andrzej Mocarski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Sejny

Wprowadzający: Rada Miasta Sejny

Data modyfikacji: 2005-09-07

Opublikował: Jan Lupo

Data publikacji: 2005-09-07