Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870)

Kto może złożyć petycję:
· osoba fizyczna,
· osoba prawna,
· jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
· grupę podmiotów wymienioną powyżej.

Adresat petycji:
· organ władzy publicznej,
· organizacja lub instytucja społeczna w związku z wykonywaniem przez nią zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem  petycji może być:
Żądanie, w szczególności:
· zmiany przepisów prawa,
· podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
· życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, pod warunkiem, iż żądania mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Co powinna zawierać petycja:
· oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
· jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
· adres miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
· oznaczenie adresata petycji,
· wskazanie przedmiotu petycji,
· petycja wskazana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna  lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
· w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego do petycji załącza się zgodę tego podmiotu.

Petycję można składać:
· w formie pisemnej,
· za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać  adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję)

Za pośrednictwem poczty pod adres:
Urząd Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny
· Osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Sejny,
· Przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.sejny.pl

Podstawa prawna:
ustawa z 11 lipca 2014 r o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

 

Petycje wnoszone bez oznaczenia podmiotu wnoszącego oraz adresu do korespondencji  nie będą rozpatrywane.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Miasta

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2018-08-24

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2018-08-24