Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Sejny prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm. ), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 


I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Sejny prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. kultury i dziedzictwa narodowego
w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16 – 500 Sejny, tel.(87) 516-20-73.

II. Zgodnie z § 10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  4. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  5. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  6. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
  7. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
  8. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

III. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t. j.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1000) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej
w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Sejny Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Punkt Kasowy w Sejnach – 04 9367 0007 0010 0005 9590 000

IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Sejny.

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejetrze instytucji kultury.

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury.

Odpis skrócony z rejestru instytucji kultury.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Wilkialis

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Danuta Wilkialis

Modyfikujący: Danuta Wilkialis

Data modyfikacji: 2019-07-30

Opublikował: Danuta Wilkialis

Data publikacji: 2019-07-30