Oświadczenia majątkowe

Wyłączenie jawności informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych

Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości zawarte w części B są niejawne i zostały wyłączone z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sejny na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zmianami).

Wyłączenia jawności dokonał w przypadku:

  •     Radnych - Przewodniczący Rady Miasta Sejny
  •     Pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego
  •      Burmistrz Miasta Sejny

W myśl art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oświadczenia majątkowe zostały zakwalifikowane do kategorii archiwalnej B6, co oznacza, że po upływie 6 lat, jako dokumenty niearchiwalne podlegają procedurze brakowania.

W związku z powyższym oświadczenia majątkowe umieszczone na stronie BIP po upływie okresu 6 lat od ich opublikowania zostaną usunięte ze strony BIP

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2017-06-08

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2021-04-13

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2017-06-08