Raport o stanie Miasta Sejny

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Burmistrz Miasta Sejny co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie Miasta Sejny. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielania lub nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Sejny absolutorium. Raport jest rozpatrywany jest  rozpatrywany  w pierwszej kolejności .

 
       Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców.

        Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymywania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

        Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta rada miasta przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada miasta podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady miasta. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

       W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Kimszal

Data wytworzenia: 2020-05-06

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2020-05-06

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2020-05-06