Zmiana w Statucie Miasta Sejny

 1. uchwała nr x/59/03
 2. rady miasta sejny

 1. 30 października 2003 r.
  1. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sejny.
   1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co nastepuje:

    1. W załączniku Nr 7 do Statutu Miasta Sejny stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/18/02 Rady Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz.Urzęd. Woj. Podl. Nr 15, poz. 381 z 2003 r.) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  1. 3. Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik udziela odpowiedzi na interpelacje najpóźniej na następnej sesji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej złożenia”.

    1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
    2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  1. Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Mocarski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Kaklin

Wprowadzający: Aleksandra Kaklin

Data modyfikacji: 2005-09-07

Opublikował: Jan Lupo

Data publikacji: 2005-09-07