Referat Finansowy

BOŻENA RENATA MISZKIEL - Skarbnik Miasta Sejny, kierownik Referatu Finansowego

Pokój nr 8 - parter
tel. (087) 516 31 13

fax: (87) 516 20 55,
e-mail: skarbnik@um.sejny.pl

 

 1. 1. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości budżetu.
 2. Dokonywanie kontroli finansowej.
 3. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez księgowych jednostek organizacyjnych gminy.
 4. Przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy.
 5. Planowanie i nadzór nad realizacją budżetu.
 6. Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy.
 7. Nadzór wymiaru oraz poboru i windykacji należności podatkowych i innych należności na rzecz gminy.
 8. Kierowanie pracą Referatu Finansowego Urzędu Miasta

BIRUTA WOŹNIALIS - stanowisko ds. księgowości budżetowej 

Pokój nr 9 - parter
Tel. centrala: (87) 516 20 73, wewnętrzny - 32.
telfax: (87) 516 20 55,
e-mail: bwoznialis@um.sejny.pl

 1. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej Urzędu Miasta Sejny jako jednostki budżetowej oraz budżetu miasta.
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej.
 3. Miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu podatków i opłat z księgowością podatkowa oraz za wieczyste użytkowanie i dzierżawę.
 4. Przygotowywanie danych do bilansu z wykonania budżetu gminy oraz jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Pokój nr 7 - parter
Tel. centrala: (87) 516 20 73, wewnętrzny - 38.
telfax: (87) 516 20 55,

ELŻBIETA CZESZKIEWICZ - stanowisko ds. wymiaru podatkowego, opłat lokalnych i opłat za odpady

e-mail: elzbieta.czeszkiewicz@um.sejny.pl

 1. Prowadzenie spraw i postepowań w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat od posiadania psów i opłat targowych,
 2. Rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru podatków i opłat,
 3. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów odpisów,
 4. Prowadzenie kontroli podatkowych i kontroli wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod względem zgodności wykazanych danych do wymiaru ze stanem faktycznym,
 5. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym oraz o dochodzie z gospodarstwa rolnego,
 6. Przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych,
 7. Weryfikacja wykazów gospodarstw i działek rolnych do przeprowadzania spisu rolnego,
 8. Prowadzenie postepowań, sporządzane sprawozdań w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

 

DANUTA PALANIS - stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłat lokalnych i opłat za odpady

e-mail: um-podatki@um.sejny.pl

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków lokalnych, opłat w tym opłaty za zagospodarowanie odpadami,
 2. Egzekwowanie należności, wysyłanie upomnień oraz indykacja należności: podatkowych, opłat za zagospodarowanie odpadami, opłat z tytułu czynszu dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania i innych opłat stanowiących dochody budżetowe.
 3. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.
 4. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 5. Sporządzanie decyzji w sprawach umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego (w przypadku przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o pomocy publicznej).
 6. Współudział w prowadzeniu kontroli podatkowych i kontroli wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pod względem zgodności wykazanych danych do wymiaru ze stanem faktycznym.

 

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY

Pokój nr 3 - parter
Tel. centrala: (87) 516 20 73, wewnętrzny - 47.
telfax: (87) 516 20 55,

SŁAWOMIR KLEWIEC - stanowisko ds. finansowo – księgowych

e-mail: sklewiec@um.sejny.pl

 1. Gromadzenie oraz przechowywanie dokumentów będących podstawą do sporządzania list płac pracowników jednostek oświatowych, dla których Urząd Miasta Sejny jest jednostką obsługującą, tj. Szkoły Podstawowej w Sejnach oraz Przedszkola Miejskiego w Sejnach,
 2. Sporządzanie list płac pracownikom oraz osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych w jednostkach, o kt. mowa w pkt. 1.,
 3. Sporządzanie i przygotowywanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS,
 4. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do ZUS,
 5. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta,
 6. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
 7. Prowadzenie zbioru bazy danych SIO dla jst Miasta Sejny,
 8. Realizacja we współpracy z jednostkami oświatowymi rządowych programów z zakresu oświaty i wychowania – sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z ich realizacji,
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla jednostek oświatowych: księgi środków trwałych oraz książki środków niskocennych,
 10. Rozliczanie inwentaryzacji rocznych w jednostkach oświatowych,
 11. Sporządzanie przelewów w systemie bankowym,

 

HALINA POPIEL - stanowisko ds. księgowości budżetowej

e-mail: halina.popiel@um.sejny.pl

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych obsługiwanych przez Urząd Miasta Sejny – Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
  i Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach,
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz statystycznych,
 3. Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków obsługiwanych jednostek,
 4. Prawidłowe i terminowe pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetowych,
 5. Windykacja należności budżetowych jednostek obsługiwanych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-04-09

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2020-09-24

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2008-09-02