Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ANETA KIMSZAL - Sekretarz Urzędu,  kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Pokój 18 - piętro.
Tel. centrala: (87) 516 20 73,  wewnętrzny -  42.
telfax: (87) 516 20 55,
e-mail: sekretarz@um.sejny.pl

 1. Wykonywanie funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
 2. Organizowanie pracy urzędu i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania,
 3. Organizacja, monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej,
 4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 5. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
 6. Sporządzanie poświadczeń urzędowych,
 7. Przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 8. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendami oraz spisami powszechnymi.

 

ANNA SOKOŁOWSKA - stanowisko ds. kadr i płac

Pokój 11 - parter
Tel. centrala: (87) 516 20 73,  wewnętrzny -  44.
telfax: (87) 516 20 55,
e-mail: anna.sokolowska@um.sejny.pl

 1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Sejny (oprócz placówek oświatowych i instytucji kultury) oraz dokumentację byłych pracowników urzędu.
 2. Organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzanie służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników w porozumieniu ze Skarbnikiem i Kierownikami referatów urzędu.
 4. Ewidencjonowanie umów dotyczących praktyk zawodowych oraz staży absolwenckich.
 5. Nadzór nad realizacją obowiązku dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
 6. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza.
 7. Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, których warunki zatrudnienia określi Burmistrz Miasta Sejny i współdziałanie w tym zakresie ze Skarbnikiem.
 8. Przygotowanie dla nowo zatrudnionych pracowników warunków wynagrodzenia za pracę oraz dokonywanie zmian wynagrodzenia w czasie zatrudnienia na wniosek Burmistrza Miasta Sejny.
 9. Prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, udzielaniem premii oraz nagrodami jubileuszowymi.
 10. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, planowania i wykorzystania urlopów, karania pracowników.
 11. Prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy.
 12. Opracowanie w porozumieniu ze Skarbnikiem regulaminów oraz zmian i aktualizacji: regulaminu wynagradzania, świadczeń socjalnych oraz w porozumieniu z Sekretarzem regulaminu pracy, zasad naboru, służby przygotowawczej, oceny pracowników.
 13. Kierowanie pracowników na szkolenia z zakresu BHP oraz badania profilaktyczne i czuwanie nad ich aktualizacją.
 14. Przygotowywanie umów w zakresie usług medycznych.
 15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach, składanie wniosków i zapotrzebowań na organizację prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży.
 16. Sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników Urzędu i osób świadczących na rzecz Urzędu usługi (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, prace interwencyjne, stażyści, roboty publiczne, wolontariat).
 17. Naliczanie innych należności pracownikom Urzędu m. in. ekwiwalent za pranie odzieży, należności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 18. Terminowe przekazywanie list płac do Referatu Finansowego celem wypłaty.
 19. Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart podatkowych.
 20. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 21. Terminowe zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi Urząd zawarł umowy cywilnoprawne.
 22. Prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS.
 23. Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji i raportów ZUS.
 24. Podpisywanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych.
 25. Przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdań w zakresie zatrudniania
  i wynagradzania oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 26. Terminowe naliczanie składek na PFRON, sporządzanie deklaracji.
 27. Terminowe sporządzanie i przekazywanie do Referatu Finansowego danych niezbędnych do naliczenia zfśs.
 28. Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 29. Naliczanie i sporządzanie list wypłat diet radnym, sołtysa, członków MKRPA oraz sporządzanie deklaracji podatkowych w tym zakresie.
 30. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Urząd, przekazywanie rejestru umów do publikacji w BIP Urzędu.

 

stanowisko ds. obsługi sekretariatu 

Pokój nr 20 - piętro.
Tel. centrala: (87) 516 20 73 wewnętrzny - 31.
telfax: (87) 516 20 55,
e-mail: sekretariat@um.sejny.pl

 1. Obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta Sejny,
 2. Prowadzenie kalendarza spotkań i narad Burmistrza Miasta Sejny,
 3. Obsługa spotkań, narad, zebrań organizowanych przez Burmistrza Miasta Sejny.
 4. Rozdzielanie i niezwłoczne doręczanie korespondencji, po dekretacji Burmistrza lub Sekretarza na poszczególne stanowiska pracy,
 5. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek oraz spraw związanych
  z zamawianiem oraz likwidacją pieczęci i pieczątek.

LESZEK KĘDZIORA – inspektor ds. administracyjno-gospodarczych; inspektor ochrony danych

Pokój nr 19 – pietro.
Tel. Centrala: (87) 516 20 73 wewnętrzny – 48.
telfax: (87) 516 20 55,
e-mail: leszek.kedziora@um.sejny.pl

 1. Administrowanie budynkami znajdującymi się w zasobie mienia Miasta nieprzekazanymi w użytkowanie innym podmiotom/ubezpieczenia, przeglądy techniczne, remonty, naprawy/
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Urzędu.

KARINA PALEWICZ – stanowisko ds. obsługi rady i archiwum

Pokój nr 19 - piętro.
Tel. (87) 516 20 73 wewnętrzny - 48.
Fax: (87) 516 20 55,
e-mail:k.palewicz@um.sejny.pl

 1. Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady Miasta sprawne kierowane pracą Rady,
 2. Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady
  i posiedzeniami Komisji,
 3. Prowadzenie zbioru oraz rejestru uchwał, a także opinii, wniosków i interpelacji radnych,
 4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady,
 5. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego i rejestru Zarządzeń Burmistrza Miasta Sejny,
 6. Administrowanie stroną BIP Miasta Sejny oraz stroną internetową,
 7. Publikowanie w BIP oraz na stronie internetowej wszystkich informacji dotyczących działalności Urzędu Miasta Sejny,
 8. Wykonywanie czynności dotyczących tworzenia, łączenia i reorganizacji sołectw,
 9. Wykonywanie czynności związanych z wyborem ławników,
 10. Obsługa kancelaryjno-techniczna Kapituły nadającej tytuł „Zasłużony dla Miasta Sejny”,
 11. Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta,
 12. Obsługa Miejskiej Rady Seniorów,
 13. Zastępowanie Inspektora Ochrony Danych,
 14. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

EWELINA LUTO – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
i rozwiązywania problemów alkoholowych, PEŁNOMOCNIK Burmistrza ds. profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom

Pokój nr 19 - piętro.
Tel. (87) 516 20 73 wewnętrzny - 48.
Fax: (87) 516 20 55,
e-mail: ewelina.luto@um.sejny.pl

 1. Zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych:
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 4. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 5. wdrażanie programów profilaktycznych wynikających z celów Narodowego Programu Zdrowia oraz potrzeb mieszkańców;
 6. bieżąca koordynacja realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach;
 7. zlecanie zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii /w tym przygotowanie umów, porozumień
  i nadzór nad realizacją i rozliczeniem/;
 8. współpraca i wymiana informacji z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;
 9. Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in.:
 10. opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie;
 11. przygotowywanie i prowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań własnych Miasta dla podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 12. merytoryczne i finansowe sprawdzanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych;
 13. przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 14. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 15. Przeprowadzanie konsultacji społecznych.
 16. Bieżąca analiza materiałów dotyczących programów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego w celu pozyskania dostępnych środków w zakresie tzw. „miękkich” projektów;
 17. Przygotowanie dokumentów związanych z aplikacją o środki zewnętrzne dotyczące zadań miasta, w tym wyszukiwanie informacji o źródłach i warunkach pozyskiwania środków finansowych krajowych i zagranicznych, przygotowywanie i składanie wniosków
  o dofinansowanie, sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdawczości oraz innych niezbędnych zadań dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez referat wynikających z podpisanych umów
  o dofinansowanie w zakresie tzw. „miękkich” projektów.
 18. Prowadzenie działalności promocyjnej Miasta Sejny.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-04-10

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2020-09-24

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2008-09-02