Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego

Pokój nr 17  PARTER
Tel. centrala: (87) 516 20 73,  wewnętrzny - 11; 34.
tel./fax: (87) 516 20 55,

DOMINIKA SIDOR - KIEROWNIK REFERATU 

Tel.  (87) 516 20 11

 dominika.sidor@um.sejny.pl

 • nadzór oraz zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań referatu w zakresie: gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej, geodezji i kartografii, zadań zarządcy i zarządu dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, zamówień publicznych, ustalaniem praw do dodatku mieszkaniowego i energetycznego, ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w mieście, ochrony zwierząt, ochrony przyrody, rolnictwa, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, prawa wodnego, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • wydawanie w imieniu Burmistrza i z jego upoważnienia, decyzji administracyjnych
  w sprawach należących do właściwości referatu;
 • inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie strategii rozwoju Miasta;
 • koordynacja i nadzorowanie prac nad projektami inwestycyjnymi Miasta z udziałem środków zewnętrznych;
 • określanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych Miasta z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych potrzeb;
 • przygotowanie kosztów planowanych inwestycji do projektu budżetu na dany rok;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym:
 1. prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzeniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacja studium;
 2. dokonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, ustalanie niezbędnego zakresu prac planistycznych, przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia planu;
 3. prowadzenie i koordynacja prac związanych ze sporządzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
 4. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
 6. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 8. współpraca z inwestorami poprzez udzielanie informacji dotyczących warunków realizacji zamierzonych inwestycji pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego;
 9. organizowanie pracy, trybu działania i posiedzeń miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 • nadzór merytoryczny nad spółką miejską.

 

 

KAROLINA RAPCZYŃSKA – REFERENT DS. LOKALOWYCH

 krapczynska@um.sejny.pl

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z gospodarką lokalową,
 • prowadzenie spraw w zakresie inwestycji komunalnych i remontów w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych,,
 • prowadzenie spraw związanych z lokalami użytkowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami energetycznymi i mieszkaniowymi,

 

ANNA KALINOWSKA – INSPEKTOR DS. KOMUNALNYCH 

 anna.kalinowska@um.sejny.pl

 

 • opracowywanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • kontrole obowiązku utrzymania czystości na terenie miasta,
 • zimowe utrzymanie miasta,
 • nadzór nad terenami zielonymi w mieście,
 • zapewnienie bieżącego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych,
 • opieka nad zwierzętami bezdomnymi,
 • dodatki mieszkaniowe.

 

JUSTYNA NIESZCZERZEWSKA - REFERENT DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 justyna.nieszczerzewska@um.sejny.pl 

 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym i prawnym,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie wraz z przygotowaniem projektów umów,
 • prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów stanowiących własność gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem, scaleniem i podziałem, budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozgraniczaniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw w zakresie dokonywania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie i hipoteka,
 • prowadzenie spraw w zakresie wnoszenia wkładu niepieniężnego (aport) do spółek,
 • prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu przysługującym gminie,
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania umorzenia w całości lub w części, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, scalenia i podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
 • przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją do wojewody w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz mienia komunalnego,
 • prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz mienia komunalnego w drodze cywilno-prawnej,
 • prowadzenie procedury wywłaszczenia nieruchomości w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości,
 • prowadzenie czynności związanych z procedurą nazewnictwa ulic i placów,
 • ustalanie numerów porządkowych oraz prowadzenie ewidencji ulic i adresów w systemie teleinformatycznym,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie dotyczących mienia komunalnego,
 • udzielanie pomocy mieszkańcom w uzyskaniu dokumentów w zakresie uwłaszczenia lub wywłaszczenia ich nieruchomości,
 • uczestnictwo na gruncie przy dokonywaniu przez geodetę okazywania granic w stosunku do nieruchomości sąsiadujących z działkami stanowiącymi własność Miasta

 

WIESŁAWA BARANOWSKA -  REFERENT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

  wieslawa.baranowska@um.sejny.pl

 • sporządzanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz okresowych raportów z jego wykonania wraz z przedstawieniem ich Radzie Miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest oraz nadzór nad realizacją Programu Usuwania Azbestu z terenu miasta Sejny;
 • nadzór nad pracami związanymi z rekultywacją składowiska odpadów w Konstantynówce;
 • udostępnianie zainteresowanym informacji z zakresu ochrony środowiska w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony środowiska, w tym współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji proekologicznej z organizacjami ekologicznymi i innymi jednostkami;
 • zbieranie informacji od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie środowiska;
 • prowadzenie bazy danych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
 • przygotowanie projektów decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, jeżeli z prowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych;
 • przygotowanie projektów decyzji w sprawie ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu;
 • występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie środowiska lub uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie mogło nastąpić;
 • przygotowanie projektów decyzji nakazujących osobom fizycznym eksploatującym instalacje w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującym urządzenia, wykonywanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • przygotowanie projektów decyzji wstrzymujących użytkowanie instalacji lub urządzeń, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do zaleceń określonych w innych decyzjach;
 • dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym, zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody, prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
 • opiniowanie projektu planu ochrony, sporządzanego dla obszaru objętego formami ochrony określonymi w ustawie o ochronie przyrody;
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie miasta Sejny, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz naliczanie opłat;
 • realizacja zadań związanych z nasadzeniami i pielęgnacją drzew na terenie miasta;
 • nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i funkcjonalnych miasta;
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej za:
 1. zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
 2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 3. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  w tym:
  1. przygotowywanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji
   o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów,
  3. przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów,
  4. przygotowanie postanowień w sprawie ustalenia zakresu raportu lub w sprawie odstąpienia sporządzania raportu;
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska i ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  1. prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
  2. dbałość o zapewnienie warunków niezbędnych  do ochrony środowiska przed hałasem
   i odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy;
  3. prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych w celu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie;
  4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej dot. transportu odpadów i nieczystości ciekłych;
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z organami administracji rządowej, samorządowej
  i jednostkami organizacyjnymi gminy;
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i wydawanie opinii dotyczących oddziaływania na środowisko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i innej powodującej między innymi:
  a) odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i gleby;
  b) składowania odpadów;
  c) zanieczyszczenia atmosfery;
  d) niszczenia zieleni i terenów zadrzewionych;
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
 • współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z Inspekcją Ochrony Środowiska
  i Inspekcją Sanitarną;
 • opiniowanie decyzji na składowanie i usuwanie odpadów komunalnych oraz programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • podejmowanie działań administracyjnych i organizacyjno-technicznych celem likwidacji zagrożeń dla środowiska, a w szczególności nielegalnych dzikich wysypisk śmieci i odpadów, odprowadzania ścieków;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną miasta Sejny, w tym:
  1. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
  2. przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających postanowienia ugody zawartej przez właścicieli gruntów, ustalającej zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną,
  3. przygotowanie projektów decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku gdy spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
  4. przygotowywanie pozwoleń wodno-prawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody;
  5. nakazywanie właścicielowi gruntu sprzątnięcie plonu w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;
  6. ograniczanie w przypadku niedoboru wody na określonym obszarze  pokierowania do innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności, a także wprowadzenia opłaty za przekroczenie ustalonej dla zakładu ilości wody w okresie ograniczeń ich poboru;
  7. prowadzenie spraw związanych z konserwacją rowów komunalnych, odwadniających.
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej;
 • realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz, w tym prowadzenie spraw z zakresu odnawialnych źródeł energii;
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i źródeł zewnętrznych na inwestycje związane z ochroną środowiska;
 • realizacja zadań w zakresie rolnictwa , w tym
  1. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów i erozji gleb;
  2. prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów;
  3. praca w komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi;
  4. udział w komisji przeprowadzającej spis rolny;
  5. współdziałanie z Izbą Rolniczą, m.in. w zakresie organizacji wyborów do Izby Rolniczej;
  6. współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i innymi jednostkami, m.in. w zakresie organizowania kursów i szkoleń dla rolników;
  7. współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, m.in. w zakresie rozpowszechniania informacji i komunikatów o chorobach roślin i szkodnikach;
  8. współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w sprawie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, w tym wścieklizny;
  9. organizacja odbioru padłych zwierząt;
  10. współdziałanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;
  11. prowadzenie spraw dotyczących statystyki w rolnictwie;
  12. współdziałanie z sołtysem w sprawach rolnictwa;
 • realizacja zadań określonych w ustawie prawo łowieckie; w tym:
  1. przygotowywanie opinii o rocznych planach łowieckich;
  2. współpraca z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów
   w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny;
  3. przygotowywanie opinii w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego;
 • prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką leśną

 

MARTA WOJTKIEWICZ–DZIENIS - REFERENT  DS. INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

marta.wojtkiewicz@um.sejny.pl

 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz gromadzenie dokumentacji prowadzonych inwestycji:
 1. przygotowywanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem,
 2. analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania,
 3. opracowywanie materiałów w procedurze zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji i dokumentacji projektowych,
 4. współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznej i kosztorysów inwestorskich,
 5. analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności zgodności
  z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych, 
 6. przygotowywanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień wymagających przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych,
 7. szacowanie kosztów inwestycji, remontów i robót towarzyszących,
 8. opracowywanie projektów koncepcji inwestycji,
 9. nadzorowanie realizacji inwestycji lub remontu,
 10. przygotowywanie i nadzorowanie realizacji  umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego,
 11. opracowywanie materiałów w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów do umów,
 12. uzgadnianie harmonogramu realizacji inwestycji,
 13. analiza kosztorysów inwestorskich ,
 14. weryfikacja kosztów  ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu
  i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
 15. weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
 16. przygotowywanie materiałów inwestycji i przekazywanie ich wykonawcom,
 17. przekazywanie terenów wykonawcom realizującym inwestycję lub remont,
 18. nadzór realizacji inwestycji lub remontu, w tym analiza realizacji rzeczowo-finansowej,
 19. weryfikacja kosztów realizacji pod względem zgodności z umową i prawidłowością zastosowania cen,
 20. przeprowadzanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 21. weryfikacja pod względem merytorycznym oraz sprawdzenie zgodności ze spisaną umową faktur za wykonaną pracę,
 22. rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych, przygotowanie i wystawianie dowodów przyjęcia środka trwałego,
 23. przygotowywanie materiałów i wniosków dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 24. opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji,
 25. uzyskiwanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oddawanych do użytkowania.

2)  zadania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

 1. bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
 2. analiza możliwości finansowania projektów z programów krajowych, europejskich i pozaeuropejskich;
 3. pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym danych charakteryzujących społeczno-gospodarczy rozwój miasta danych dotyczących budżetu, projektów inwestycyjnych itp.;
 4. przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;
 5. opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;
 6. bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów;
 7. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia projektu;
 8. prowadzenie dokumentacji finansowo rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów;
 9. współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 • Przygotowanie dokumentów oraz udział w tworzeniu planów rozwoju Miasta.
 • Promocja działań Miasta w zakresie wykonywanych zadań.

 

 

DOROTA LEOŃCZYK – REFERENT  DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dorota.leonczyk@um.sejny.pl

 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz gromadzenie dokumentacji prowadzonych inwestycji:
 1. przygotowywanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem,
 • analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania,
 1. opracowywanie materiałów w procedurze zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji i dokumentacji projektowych,
 2. współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji, technicznej i kosztorysów inwestorskich,
 3. analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności zgodności
  z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych, 
 4. przygotowywanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień wymagających przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych,
 5. szacowanie kosztów inwestycji, remontów i robót towarzyszących,
 • opracowywanie projektów koncepcji inwestycji,
 1. nadzorowanie realizacji inwestycji lub remontu,
 2. przygotowywanie i nadzorowanie realizacji  umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego,
 3. opracowywanie materiałów w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów do umów,
 4. uzgadnianie harmonogramu realizacji inwestycji,
 5. analiza kosztorysów inwestorskich ,
 6. weryfikacja kosztów  ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
 7. weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
 8. przygotowywanie materiałów inwestycji i przekazywanie ich wykonawcom,
 9. przekazywanie terenów wykonawcom realizującym inwestycję lub remont,
 10. nadzór realizacji inwestycji lub remontu, w tym analiza realizacji rzeczowo-finansowej,
 11. weryfikacja kosztów realizacji pod względem zgodności z umową i prawidłowością zastosowania cen,
 12. przeprowadzanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 13. weryfikacja pod względem merytorycznym oraz sprawdzenie zgodności ze spisaną umową faktur za wykonaną pracę,
 14. rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych, przygotowanie i wystawianie dowodów przyjęcia środka trwałego,
 • przygotowywanie materiałów i wniosków dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 1. opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji,
 2. uzyskiwanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oddawanych do użytkowania.
  • w zakresie zamówień publicznych:
 3. kompleksowe przygotowywanie i prowadzanie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań),
 4. monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych (monitorowanie zmian
  w przepisach dotyczących zamówień publicznych, monitorowanie orzecznictwa arbitrażowego
  i sądowego w zakresie zamówień publicznych),
 5. realizacja zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zamówień publicznych w oparciu
  o wewnętrzne przepisy,
 6. przygotowywanie projektów umów i przekazywanie po ich podpisaniu komórkom organizacyjnym,
 7. nadzór nad realizacją oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe udzielonych zamówień,
 8. sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 9. sporządzanie planu zamówień publicznych.
 10. sporządzanie wewnętrznych przepisów w zakresie zamówień publicznych..

3) przygotowanie dokumentów oraz udział w tworzeniu planów rozwoju Miasta.

4) promocja  działań Miasta w zakresie wykonywanych zadań.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2021-02-11

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2018-05-09