Samodzielne stanowisko ds. oswiaty i spraw społecznych

Pokój nr 23 PIĘTRO
Tel. centrala: (87) 516 20 73,  wewnętrzny - 36.
tel./fax: (87) 516 20 55,
e-mail: msznejder@um.sejny.pl

MAREK SZNEJDER – INSPEKTOR DS. OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

 • Sprawy merytoryczne, administracyjne i organizacyjne oświaty:
 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją placówek oświatowych;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, jego powoływania i odwoływania;
 3. opracowywanie planu sieci przedszkoli i szkół;
 4. wspomaganie i koordynowanie działań dyrektorów placówek oświatowych w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
 5. opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych oraz zmian do nich wprowadzanych w trakcie roku szkolnego i przedkładanie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi;
 6. sprawowanie nadzoru nad organizacją przygotowania naboru do szkół i przedszkoli;
 7. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat zamieszkałą na terenie Miasta;
 8. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem dzieci do szkół;
 9. przeprowadzanie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu;
 10. koordynowanie i organizowanie szkoleń, zebrań i narad dla dyrektorów placówek oświatowych; prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych;
 11. przygotowywanie oceny dyrektora placówki oświatowej;
 12. wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla dyrektorów i pracowników obsługiwanych placówek oświatowych;
 13. przygotowywanie opinii w sprawie powierzenia lub odwołania wicedyrektora placówki oświatowej;
 14. sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu oświaty;
 15. współpraca z Kuratorium Oświaty;
 16. współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw dotyczących oświaty i wychowania;
 17. realizacja rządowych programów z zakresu oświaty i wychowania;
 18. przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów wspierających programy rozwoju szkół i podnoszenie jakości świadczenia usług w placówkach oświatowych;
 19. prowadzenie zbioru bazy danych SIO;
 20. analiza prawidłowości naliczania subwencji oświatowej;
 21. udział w przygotowaniu planu finansowego szkół i placówek oświatowych;
 22. wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i dofinansowaniem kształcenia i dokształcania nauczycieli.
 23. prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi;
 24. opracowywanie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania zadań oświatowych oraz merytoryczne ich rozliczanie;
 25. współpraca z Referatem Finansowym w zakresie udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Sejny;
 26. sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności naliczenia opłat za dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Sejny, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
 • sporządzanie projektów uchwał w zakresie spraw oświatowych;
 • Sprawy zakresu turystyki:
 1. prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie,
 2. wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania turystyki w Mieście;
 3. promocja turystyczna miasta;
 4. współpraca z instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, prawnymi w sprawach promocji i rozwoju turystyki;
 5. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów lub w przypadku powierzenia tego zadania podmiotowi zewnętrznemu sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania, w tym gromadzenie i aktualizowanie materiałów informacyjnych;
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji ustawowych zadań oraz przekazanych do realizacji na zasadach odrębnych.
 • Sprawy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 :
 1. prowadzenie rejestrów żłobków i klubów dziecięcych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie danego podmiotu do rejestru,
 2. opracowanie decyzji administracyjnych w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru,
 3. prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, z którymi zawarto umowy o świadczenie usług,
 4. przygotowanie projektów uchwał z zakresu zadań realizowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,
 • Koordynowanie i upowszechnianie działalności organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej.
 • Współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej.
 • Nadzór nad kompleksem stadionu miejskiego w Sejnach.
 • Bieżąca analiza materiałów dotyczących programów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego w celu pozyskania dostępnych środków zewnętrznych w zakresie zadań wykonywanych przez stanowisko;
 • Przygotowanie dokumentów związanych z aplikacją o środki zewnętrzne dotyczące zadań wykonywanych na stanowisku, w tym wyszukiwanie informacji o źródłach i warunkach pozyskiwania środków finansowych krajowych i zagranicznych, przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie, sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdawczości oraz innych niezbędnych zadań dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez stanowisko wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Wilkialis

Data wytworzenia: 2019-06-17

Wprowadzający: Danuta Wilkialis

Modyfikujący: Danuta Wilkialis

Data modyfikacji: 2019-06-17

Opublikował: Danuta Wilkialis

Data publikacji: 2019-06-17