Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w przetargu nieograniczonym na Usługi z zakresu gospodarki komunalnej w mieście Sejny.

Informacja o treści złożonych ofert na Usługi z zakresu gospodarki komunalnej w mieście Sejny.

Przetarg nieograniczony na Usługi z zakresu gospodarki komunalnej w mieście Sejny.

 

Unieważnienie postępowania dot. "Zakup i dostawa kontenerów mieszkalnych".

Przetagr nieograniczony dot. "Zakup i dostawa kontenerów mieszkalnych" - ze zmianami.

 

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.

Informacja o treści złożonych ofert dot. postępowania na wykonanie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.

Zaproszenie do złożenia ofert na nadzór inwestorski "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny".

II Informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym dot. Uzbrojenia terenów inwestycyjnych w mieście Sejny

II Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dot. zadania "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny".

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszew przetargu nieograniczonym dot. zadania "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dot. zadania "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny"

Informacja o treści złożonych ofert w przetargu nieograniczonym dot. zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.

Pytanie nr 2 do przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania:"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny".

Pytanie nr 1 do przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny.

Przetarg nieograniczony dotyczący zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny.

 

Informacja o wyniku postepowania na wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO-TURGUS".

Informacja o treści złożonych ofert dot. postępowania na wykonanie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji: "Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko-Turgus".

Zaproszenie do złożenia ofert na nadzór inwestorski - Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO – TURGUS”. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w II przetargu nieograniczonym: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO-TURGUS".

Informacja o treści złożonych ofert w II przetargu nieograniczonym dotyczący zadania: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO-TURGUS".

Pytanie nr 1 do przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania:Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO-TURGUS".

II Przetarg nieograniczony dotyczący zadania:Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO-TURGUS".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Transgraniczny katalizator  współpracy "Targowisko-Turgus"".

Informacja o treści złożonych ofert Transgraniczny katalizator współpracy „ TARGOWISKO - TURGUS”

Przetarg nieograniczony dotyczący zadania: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO-TURGUS".

 

Rozeznanie cenowe na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na imprezy plenerowe.

 

Informacja o wyniku postępowania na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36.

Informacja o złożonych ofertach na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36.

Zaproszenie do złożenia ofert na dokumentacje projektowo-kosztorysową dot. Termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryk Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36.

 

Unieważnienie II postępowania dot. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 – 2023.

II Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny”

Unieważnienie I postępowania dot. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 – 2023.

Informacja z otwarcia ofert dot. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 – 2023.

I Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania: "Ratusz w Sejnach: wymiana stolarki okiennej - II etap".

Informacja o treści złożonych ofert dot. zadania "Ratusz w Sejnach: wymiana stolarki okiennej - II etap".

Przetarg nieograniczony dot. "Ratusz w Sejnach: wymiana stolarki okiennej - II etap".

 

UNIEWAŻNIENIE - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie remontu  mieszkania nr 2 przy ul. Strażackiej 1.

 

Informacja z otwarcia ofert na opracowanie inwentaryzacji budynku przy ul. Strażackiej 1 w Sejnach.

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie inwentaryzacji budynku przy ul. Strażackiej 1 w Sejnach.

 

Informacja o wyniku na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Stadion Miejski w Sejnach.

Informacja o treści złożonych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Stadion Miejski w Sejnach.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Stadion Miejski w Sejnach.

 

Wyjaśnienie do zmiany zapytania ofertowego dot. realizacji projektu budowy sieci hot spotów w ramach instrumentu "łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU.

Zapytanie ofertowe dot. realizacji projektu budowy sieci hot spotów w ramach instrumentu "łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach".

Informacja o treści złożonych ofert dot."Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach".

Pytanie nr 1 do IV Przetargu nieograniczonego dot.  "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach".

IV Przetarg nieograniczony dot. "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach".

Zawiadomienie o unieważnieniu III przetargu nieograniczonego dot. "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach".

Informacja z otwarcia ofert dot. " Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach".

III Przetarg nieograniczony dot. "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach".

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą na  pełnienie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10  w Sejnach".

Informacja o złożonych ofertach na  pełnienie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10  w Sejnach".

Zaproszenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10  w Sejnach".

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II przetargu nieograniczonego dot. "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

Informacja z otwarcia ofert II przetargu nieograniczonego dot. "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

II Przetarg nieograniczony dot. "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

Informacja z otwarcia ofert dot. "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

Przetarg nieograniczony dot. "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach.

Informacja o wyborze oferty na  pełnienie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą na  pełnienie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

Informacja o złożonych ofertach na  pełnienie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji "Termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Sejnach.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  Budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach.

Informacja z otwarcia ofert dot.  Budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach.

II Przetarg nieograniczony na Budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach.

Informacja o wyniku postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego dot. Budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach.

Informacja z otwarcia ofert na pełnenie nadzoru inwestorskiego dot.  Budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach.

I Przetarg nieograniczony na Budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach - unieważnienie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - konsultacje indywidualne dla DDA

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Leończyk

Data wytworzenia: 2020-02-10

Wprowadzający: Dorota Leonczyk

Modyfikujący: Dorota Leonczyk

Data modyfikacji: 2021-02-02

Opublikował: Dorota Leonczyk

Data publikacji: 2020-02-10