Zarządzenia 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie otwartych konkursów ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie w powołania Inspektora Ochrony Danych.

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Sejny oraz Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Mieście Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 23K/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 23KK/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach i udzielenia upoważnień.

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Sejny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie organizacji Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków miejskich jednostek na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2019 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2019 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 50A/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024.

ZARZĄDZENIE NR 50B/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Sejnach.

ZARZĄDZENIE 57A/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania Rady ds. Programu Polityki Zdrowotnej dla Miasta Sejny pn. "Program Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Sejny" na lata 2020-2023.

ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2025.

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Miasta Sejny niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sejny za 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 62A/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania raportu o stanie Miasta Sejny za rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania zarządzenia w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Sejny w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15czerwca 2020 r. w sprawie ustalenie przerwy w pracy Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” dla których organem prowadzącym jest Miasto Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 72/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do podpisania spisów wyborców.

ZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 73A/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 74/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury prowadzonych przez Miasto Sejny za 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 53/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych.

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny”.

ZARZĄDZENIE NR 81/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny”.

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę stolarki okiennej w Ratuszu w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę stolarki okiennej w Ratuszu w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 85/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny”

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny”.

ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Miasta Sejny w zamian za święta przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.

ZARZĄDZENIE NR 92/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE 93/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w mieście Sejny i ustalenia jej regulaminu.

ZARZĄDZENIE NR 95/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 sierpnia 2020 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 96/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 97/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 98/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wdrażania polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Targowisko – Turgus” Nr LT-PL-4R-336 realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZARZĄDZENIE NR 99/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO - TURGUS".

ZARZĄDZENIE NR 100/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 04 września 2020 r. w sprawie określenia ogólnych zasad organizacji dożywiania w stołówkach
zorganizowanych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 101/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO - TURGUS".

ZARZĄDZENIE NR 103/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO - TURGUS".

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO - TURGUS".

ZARZĄDZENIE NR 105/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 września 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 106/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 września 2020 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2027.

ZARZĄDZENIE NR 107/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 września 2020 r. w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 108/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 109k/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 111/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 115/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 WRZEŚNIA 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: Transgraniczny katalizator współpracy "TARGOWISKO - TURGUS".

ZARZĄDZENIE NR 116/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 117/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny”.

ZARZĄDZENIE NR 118/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad wdrażania polityki rachunkowości dla projektu p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach” Nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0574/19-00 z dnia 4 marca 2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

ZARZĄDZENIE NR 119/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad wdrażania polityki rachunkowości dla projektu p.n. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach” Nr umowy UDA-RPPD.05.03.01.-20-0191/18-00 z dnia 25 lipca 2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna.

ZARZĄDZENIE NR 120/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 05 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania, likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek oraz powołania stałej komisji do spraw likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 122/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 06 października 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 123/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 06 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZARZĄDZENIE NR 124/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 125/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021.

ZARZĄDZENIE NR 128/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 października 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 129/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny nz 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 1U na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 131/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 2U na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 132/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie komisji do rozpatrywania ofert dotyczących naboru partnerów do wspólnej realizacji projektów.

ZARZĄDZENIE NR 134/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2021 – 2027.

ZARZĄDZENIE NR 135/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 136/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach".

ZARZĄDZENIE NR 138/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 139/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 142/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Zakup i dostawę kontenerów mieszkalnych dla miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 143/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach oraz Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 144/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 145/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 147/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 148/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE NR 149/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 150/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 151/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 152/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 153/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2020 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewelina Luto

Data wytworzenia: 2020-01-09

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2021-01-08

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2020-01-09