Zagospodarowanie przestrzenne Miasta Sejny.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sejny oraz Prognoza Oddziaływania Na Środowisko ".

Untitled

UCHWAŁA Nr …….

RADY MIASTA SEJNY

…………………………

w sprawie zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2013r. poz. 594; poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 12 ust. 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.647, poz. 951, poz.1445; z 2013r. poz.21, poz.405, poz.1238; z 2014r. poz.379), w związku z wykonaniem Uchwały Nr XXXVII/193/14 Rady Miasta Sejny z dnia 23 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny - Rada Miasta Sejny uchwala co następuje:

        • § 1.

        • W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/115/2000 Rady Miasta Sejny z dnia 15 lutego 2000r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXV/182/09 z dnia 29 października 2009r. oraz Uchwałą Nr XXIX/158/13 z dnia 4 lipca 2013r., wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w:

         1. Załączniku nr 1 - tekst ujednolicony;

         2. Załączniku nr 2 - Kierunki polityki przestrzennej - rysunek ujednolicony.

         1. Bez zmian pozostają:

         1. Załącznik nr 3 - Infrastruktura techniczna

         2. Załącznik nr 4 - Wartości kulturowe;

         3. Załącznik nr 5 - Uwarunkowania;

         4. Załącznik nr 6 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny”, wprowadzonej Uchwałą Nr XXXV/182/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2009r.;

         5. Załącznik nr 7 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny”, wprowadzonej Uchwałą Nr XXIX/158/13 Rady Miasta Sejny z dnia 4 lipca 2013r.

         1. Do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny” dodaje się załącznik nr 8 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny”.

         § 2.

         1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

         § 3.

         1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący Rady Miasta

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Wprowadzający: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: Lech Koneszko

Data publikacji: 2015-03-23